Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
1918 - 2018 | SARBATORIM IMPREUNA
Coeziune economica si sociala
Dezvoltarea resurselor umane

Proiecte
Uniunea Europeana
Proiect finantat din PHARE
Ministerul Integrarii Europene
Ministerul Integrarii Europene

Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului si nu in cele din urma sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai. Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.

Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.

Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati, publici, voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata fortei de munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala, sanatate, educatie, invatamant, cultura. Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicilor regionale si se refera la urmatoarele aspecte: inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale; echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre mediul urban si cel rural; stimularea initiativelor locale; pastrarea patrimoniului spiritual si cultural. Cadrul de implementare si de evaluare a politicii de dezvoltare regionala il reprezinta regiunea de dezvoltare, constituita ca o asociere benevola de judete vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala si nu are personalitate juridica. Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preantampinarea producerii de noi dezechilibre; indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune); corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala sunt:
Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunitatilor regionale;
Parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale; Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor obiective stabilite;
Cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.

Programul National de Dezvoltare 2004-2006

Consiliul de Dezvoltare Regionala
Consiliul pentru dezvoltare regionala este organul deliberativ care coordoneaza activitatile de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regionala, la nivelul fiecarei regiuni. Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din: presedintii consiliilor judetene ale regiunii de dezvoltare; un reprezentant al consiliilor locale orasenesti din fiecare judet al regiunii; un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judet al regiunii. in cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din cate un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti. Consiliul pentru dezvoltare regionala are un presedinte si un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, din judete diferite ale regiunii.

La lucrarile Consiliului pentru dezvoltare regionala pot participa si prefectii judetelor, fara drept de vot, pot fi invitati si reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale, precum si ai institutiilor, organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale. La fiecare reuniune a consiliului regional participa de drept directorul Agentiei pentru dezvoltare regionala.
Atributii principale:
analizeaza si aproba strategia si programele anuale si multianuale de dezvoltare regionala ale regiunii; analizeaza si aproba proiectele de dezvoltare regionala, selectate si propuse de catre Agentia pentru dezvoltare regionala;
analizeaza si aproba criteriile si prioritatile de selectare a proiectelor de dezvoltare regionala, precum si alocarea si destinatiile resurselor provenite din Fondul pentru dezvoltare regionala; analizeaza si aproba proiectul bugetului Agentiei pentru dezvoltare regionala, destinat cheltuielilor de organizare si functionare;
coordoneaza activitatea Agentiei pentru dezvoltare regionala, urmareste respectare obiectivelor politicii de dezvoltare regionala si asigura un tratament egal si corect fata de toate judetele care alcatuiesc regiunea; numeste, pe baza de concurs si elibereaza din functie, in conditiile legii, directorul Agentiei pentru dezvoltare regionala;
aproba documentatiile elaborate de Agentia pentru dezvoltare regionala in vederea obtinerii, pentru unele zone din cadrul regiunii, a statutului de zona defavorizata; solicita Agentiei pentru dezvoltare regionala sa prezinte studii, analize si sa faca recomandari privind modul de realizare a obiectivelor strategiei de dezvoltare regionala.

 
Agentia de dezvoltare Regionala

Agentiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile legii dezvoltarii regionale (151/1998) si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala. Directorul Agentiei pentru dezvoltare regionala este numit pe baza de concurs si este eliberat din functie de catre Consiliul pentru dezvoltare regionala. Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei pentru dezvoltare regionala se asigura din Fondul pentru dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala. Consiliul pentru dezvoltare regionala aproba organigrama, astfel incat fiecare judet sa fie reprezentat in mod egal.

Atributii principale:
elaboreaza si propune Consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia de dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala si planurile de gestionare a fondurilor;  pune in aplicare programele de dezvoltare regionala si planurile de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotaririle adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
identifica zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, impreuna cu consiliile locale sau judetene, dupa caz, si inainteaza documentatiile necesare, aprobate, in prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regionala, Ministerului Dezvoltarii si Prognozei si Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala;
asigura asistenta tehnica de specialitate, impreuna cu consiliile locale sau judetene, dupa caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc in zonele defavorizate;
inainteaza Ministerului Dezvoltarii si Prognozei propuneri de finantare, din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate;
actioneaza pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru Dezvoltare Regionala; gestioneaza Fondul pentru Dezvoltare Regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;
raspunde fata de Consiliul pentru dezvoltare regionala si fata de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate. 


[sus]