Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
1918 - 2018 | SARBATORIM IMPREUNA
Coeziune economica si sociala
Dezvoltarea resurselor umane

Proiecte
Uniunea Europeana
Proiect finantat din PHARE
Ministerul Integrarii Europene
Ministerul Integrarii Europene

PHARE 2002 – COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Cadrul istoric

Performanţele economiei româneşti şi capacitatea de a răspunde presiunii concurenţei şi forţelor pieţei muncii din Uniunea Europeană, sunt direct condiţionate de calitatea factorului uman şi adaptarea structurală a forţei de muncă. Un loc important între măsurile prefigurate de programul guvernamental este ocupat de acţiunile destinate creşterii nivelului calificării forţei de muncă concomitent cu recalificarea sa, pentru a corespunde cererii de pe piaţa forţei de muncă.

Auditul calificărilor1 realizat de Observatorul Naţional din România a arătat că mediul de afaceri se modifică rapid, rezultând nevoi de noi calificări şi nevoi de creştere a productivităţii, dar cele mai multe întreprinderi se bazează pe strategii pasive de ajustare (reduceri de personal, rezolvarea nevoilor de abilităţi prin resurse interne existente), în locul promovării dezvoltării active a personalului existent şi recrutarea de noi angajaţi.

Disponibilizările s-au efectuat mai ales în rândul muncitorilor mai puţin calificaţi. Specialiştii cu înaltă calificare din servicii şi comerţ îşi schimbă cu uşurinţă locurile de muncă. Există un deficit de specialişti in domeniul producţiei si întreţinerii, care să corespundă nivelului actual al dezvoltării tehnologice, dar se apreciază ca aceasta este o situaţie temporară. Instruirea este realizată mai ales de marile companii din sectoarele în creştere (sectorul financiar, utilităţi, hoteluri şi catering), favorizând personalul cu educaţia cea mai înaltă. O abordare sistematică a instruirii, acolo unde aceasta este parte a strategiei de dezvoltare, se poate observa însă doar în o treime din companiile care îşi instruiesc personalul.

Mai mult decât atât, promovarea antreprenoriatului şi abilitaţilor manageriale pentru afaceri, nu sunt nici suficiente, nici adecvate nevoilor dezvoltării sustenabile a afacerilor şi cerinţelor economiei globale.

În ceea ce priveşte şomajul, „Analiza comună a priorităţilor privind ocuparea forţei de muncă din Romania”, semnată de Comisia Europeană şi Guvernul României, indică niveluri mai ridicate în mediul urban. Rata şomajului în rândul tinerilor este mai ridicată decât cea în rândul adulţilor, iar diferenţa între rata şomajului celor cu educaţie superioară şi a celor cu nivel educaţional mai scăzut, rămane incă mare.

Şomajul de lungă durată rămâne ridicat în ciuda descreşterii nivelului şomajului global. Acesta tinde să fie mai ridicat în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor.

Principalul obiectiv al politicilor Guvernului privind piaţa forţei de muncă este creşterea gradului de ocupare a populaţiei active. Măsurile sugerate vor să stimuleze crearea de noi locuri de muncă, în timp ce se continuă procesul de restructurare şi privatizare în ritm susţinut, rezultând astfel reducerea şomajului.

Politica regională a României, inclusă in Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2002 – 2005, a stabilit ca una dintre cele 7 axe de dezvoltare: Îmbunătăţirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a se adapta nevoilor/ cerinţelor pieţei. Conform acestei direcţii, politica socială - fiind centrată pe reducerea inegalităţilor şi dezechilibrelor şi promovarea coeziunii sociale - împreună cu politicile economice şi de ocupare, creează mecanismul necesar atenuării sărăciei, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi viaţă şi ridicare a calităţii vieţii.

Prezentul program precum şi proiectele care vor fi finanţate prin această schemă de finanţări nerambursabile, sunt în acord cu priorităţile identificate prin „Analiza comună a priorităţilor privind ocuparea forţei de muncă din Romania” şi Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare2, elaborat pe baza Strategiei Europene de Ocupare.

Obiectivele programului şi măsurile prioritare pentru 2002

Obiectivul general:

Sprijinirea Guvernului României în implementarea unei politici integrate plurianuale de dezvoltare regională, prin proiecte de investiţii în sectoarele prioritare, pentru a creşte potenţialul economic şi social local al zonelor ţintă identificate, care se confruntă cu restructurare industrială severă şi demonstrează potenţial de dezvoltare economică, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi în strânsă corelare cu programul de dezvoltare instituţională, asigurat pentru elaborarea politicilor naţionale de coeziune economică şi socială - aliniate politicilor şi practicilor UE.

Obiective specifice:

Obiectivul general va fi atins printr-un set de măsuri integrate cu următoarele obiective specifice imediate pentru componenta Dezvoltarea Resurselor Umane:

Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă, pentru a deveni mai adaptabilă la schimbările structurale, corespunzător nevoilor de abilităţi identificate pe piaţa forţei de muncă, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilităţilor manageriale în afaceri şi dezvoltare antreprenorială, pentru a încuraja creşterea economică viitoare.

Facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a celor aflaţi in căutarea unui loc de muncă, prin intensificarea măsurilor active de ocupare şi dezvoltarea de noi abilităţi corespunzător nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă, promovarea oportunităţilor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile, cum sunt tinerii şomeri, şomerii de lungă durată, tinerii care părăsesc instituţiile de ocrotire, populaţia rromă.

Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane a programului va avea două priorităţi principale: Prioritatea 1. Calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru a răspunde mai bine nevoilor în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă.
Prioritatea 2.Intensificarea măsurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru stimularea ocupării forţei de muncă.


[sus]