Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni
Judetul Neamt

ProiecteMeteo Roman

Dezvoltare

Continuator al activităţii de cercetare, sectorul de dezvoltare al unităţii este structurat în două baze experimentale  (din care una  vegetală şi una  mixtă) şi două sectoare (un sector de mecanizare şi sectorul de uscare,  condiţionare şi calibrare a seminţelor  are rolul de a:
• continua  procesul de multiplicare a seminţelor din categoriile biologice Bază şi Certificată 1;
• verifica noile verigi tehnologice, a tehnologiilor îmbunătăţite sau a tehnologiilor nou create;
• prelucra întrega cantitate de sămânţă produsă în unitate şi în alte  unităţi colaboratoare;
• verifica tehnologiile de  creştere a taurinelor din rasa Brună de Maramureş şi de a  livra în zonă tăurași şi juninci de prăsilă;
• asigura legătura dintre activitatea de cercetare şi agricultura zonală.        
Suprafaţa de teren, aparţinând  domeniului public al statului, admnistrată de unitate este de aproximativ 390 ha însă anual staţiunea  exploatează aproximativ 1000 ha teren arabil.
Diferenţa de aproximativ 600 ha este teren arabil preluat de la proprietari pe baza contractelor de arendă. 
Cu fluctuaţii anuale, în general limitate, structura culturilor agricole  impusă de tehnologiile specifice  producerii de sămânţă are  următoarea configuraţie :
• cereale păioase - 35% ;
• leguminoase pentru boabe - 27% ;
• culturi prăşitoare - 12% ;
• culturi furajere - 26% .

Baza experimentală mixtă are ca obiectiv principal creşterea taurinelor din rasa Brună din Maramureș, efectivele la sfârşitul anului 2016 fiind de 260 capete cu o producţie medie de lapte de 5690 litri/cap vacă furajată  şi 6900 litri/ cap de vacă mulsă.

 

Aspecte din spațiile de creștere a bovinelor
Bruna de Maramureș

Aspecte privind procesarea laptelui

 

Sectorul de condiţionare, uscare şi calibrare a seminţelor prelucrează anual întreaga cantitate de sămânţă produsă în unitate dar şi cantități importante de sămânţă produsă de agenți economici din zona Moldovei.

Aspecte de la Stația de condiționare și prelucrare a semințelor

 

Extinderea rezultatelor cercetării în producție

Principalele căi de difuzare a rezultatelor experimentale în marea producție agricolă sunt :

• sesiunile anuale de referate ştiinţifice şi consfătuirile de  specialitate, la care se prezintă lucrări ştiinţifice cu rezultate de  ultimă noutate, unui public numeros format din specialiştii din cercetare, învăţământ şi producţie;
• simpozioane şi mese rotunde pentru dezbaterea problemelor de specialitate şi impuse de cerințele agriculturii zonale;
• conferinţe şi lecţii prezentate de cercetătorii staţiunii la manifestările organizate cu specialiștii și fermierii din zonă.;
• demonstraţii practice în câmpurile  experimentale şi în loturile demonstrative organizate în fermele  de producţie ale staţiunii şi în diferite exploataţii agricole din zona de deservire;
• publicaţii; rezultatele obţinute în câmpurile experimentale sunt publicate în revistele, Roumanian Agricultural Research, Analele I.N.C.D.A. Fundulea, Analele I.C.D.P.P. Bucureşti, Cercetări Agronomice în Moldova, Lucrări ştiinţifice Seria Agronomie, ale U.S.A.M.V.Iaşi,  etc.;
• elaborarea a 30 volume proprii cu lucrări ştiinţifice, broşuri cu tehnologii de cultivare a plantelor;
• expuneri pe diverse probleme de specialitate la radio, televiziune, şi ziarele locale (Neamţ şi Bacău);
• vizita în câmpurile experimentale şi de dezvoltare a unui număr mare  de specialişti, cercetători, studenţi şi  elevi ai liceelor agricole;
• asistenţă tehnică la solicitările unităţilor şi exploataţiilor agricole pentru rezolvarea problemelor  complexe generate de agricultura zonală;
• ofertă de sămânţă din categorii biologice superioare, juninci şi tăuraşi de prasilă;
• cursuri de recalificare profesională în meseriile de lucrători în agricultură şi zootehnie, precum şi  de operatori introducere prelucrare  şi validare date pe calculator.

Aspecte din câmp - loturi demonstrative

Demonstrație practică în câmpul de experiențe
 
 
 
PERSONALUL ŞTIINŢIFIC, TEHNIC ŞI ADMINISTRATIV AL S.C.D.A. SECUIENI
 

Director : CS I. dr.ing. TROTUŞ ELENA
Contabil şef : economist ROTARIU LILI BRÂNDUȘA
Secretar ştiinţific : CS III. dr.ing. NAIE MARGARETA

  SECTOR CERCETARE

Cadre cu studii superioare :
1.Ameliorarea cânepei monoice:
- CS III. dr.ing. Popa Lorena-Diana
- CS III. dr.ing. Buburuz Alexandra
2.Testare ecologică :
- CS III. dr.ing. Isticioaia Simona-Florina
- CS dr.ing. Leonte Alexandra
3.Producere sămânţă :
- ing. Mîrzan Bogdan
4.Protecţia sănătăţii plantelor:
- CS I. dr.ing. Trotuș Elena Trotuş
- AS. ing. Ursache Paula-Lucelia
5.Agrofitotehnia culturilor:
- CS II. dr.ing. Lupu Cornelia
6.Cultura plantelor furajere:
- CS III. dr.ing. Naie Margareta
7.Analiza calității recoltelor:
- CS dr.ing. Dobrea Iuliana
8.Oficiul de calcul:
- Analist programator pr.I - ing. Mihail Roman

SECTOR DEZVOLTARE :

1.Baza experimentală vegetală:
- ing. Mîrzan Bogdan
2.Baza experimentală mixtă:
- ing. Pădureanu Sinică
- ing. Isticioaia Alin
3.Sector uscat, condiţionat şi calibrat semânţă:
- ing. Negru Gheorghe
4.Sector mecanizare:
- maistru Mihăilă Codrin
- ing. Olaru Petru

Compartimente şi servicii
1.Marketing, achiziții publice, aprovizionare:
-dr.ing. Trotuș Dumitru
2.Financiar-Contabil:
- ec. Ciobanu Laura
3.Resurse umane:
- ing. Prisecaru Remus
4.Oficiul juridic:
- jr. Stogrin Petronela-Cornelia


  • [sus]